Nová slova v kontextu přírody a technologie

Pro pojmenování rychle se měnících komplexních vztahů mezi člověkem a přírodou vznikají i nové termíny. Jejich společným jmenovatelem je to, že stojí na pomezí více oborů – přírodních věd, politiky, filozofie a etiky. Pro pojmenování současnosti se tak používají nová slova jako kapitalocén nebo antropocén. Obě slova byla vytvořena podle již známých názvů geologických období, jakými jsou například holocén či paleocén. Formou analogie se v případě kapitalocénu odkazuje na ekonomický systém, v případě antropocénu zase na vliv lidské lidské činnosti na životní prostředí. Počátek antropocénu či kapitalocénu není zcela jasný, klade se do 16. století, nebo až do období průmyslové revoluce (18. až 19. století). S dalším alternativním označením naší současnosti přišla teoretička Dona Haraway, která chtěla upozornit na to, že lidé nejsou jedinými aktéry v dějinách Země, ale že obývají planetu s množstvím dalších druhů. Vytvořila nový termín chthulucén z řeckého slova chthon, které znamená zemi. Neotřelost tohoto nového slova má pravděpodobně přitáhnout pozornost veřejnosti k řešení ekologických problémů. 

Podobně se usouvztažňují již existující slova jako biosféra, ekosystém či fobie s pojmenováními nových technologií. Všechny lidské technologické produkty tak můžeme souhrně nazvat technosférou a jednotlivé části lidské průmyslové činnosti se potom označují jako technoekosystémy. A pokud někdo pociťuje přehnaný strach z technologie, trpí tzv. technofobií.

Futurismus, umění a lepší světy

Slovo futurismus neupadlo v zapomnění s koncem první vlny umělecké avantgardy v první polovině 20. století. Pojí se s různými předponami nebo se objevuje jako součást složenin. Umělci, kteří navázali na původní Marinettiho futurismus, se stali postfuturisty (předpona post- se zde objevuje ve významu časové následnosti). Kromě postfuturismu existuje také slovo neofuturismus – složenina s komponentem neo- ve významu novosti a aktuálnosti. Jako autor neofuturistických budov byl označován například český architekt Jan Kaplický. Neofuturistická mohou být i celá města, pokud v sobě spojují moderní technologie a důraz na kvalitu života obyvatel.

Od devadesátých let se část černošských hudebníků, umělců a literátů začala označovat jako afrofuturisté. Protože si nedokázali představit spravedlivou společnost na planetě Zemi, vysnili si pro své postavy sci-fi světy a vzdálené dimenze, kde rasismus neměl žádné místo. Futurismus v jejich podání tedy odkazuje k modernosti, neobvyklosti a lepší budoucnosti, kde se mohou černošští hrdinové svobodně rozvíjet. Afrofuturismus dnes zahrnuje kromě populární kultury, filmu a komiksu například i oblast architektury. Náměty, které současní afrofuturističtí autoři zpracovávají, se od devadesátých let již mírně proměnily. Do děl aufrofuturistů pronikají témata spojená s ekologickou krizí, globalizací a technologickým vývojem. Setkáme se proto s aktualizovaným názvem afrofuturismus 2.0 (číslice v názvu hravě odkazují na web 2.0 a znamenají lepší verzi produktu, služby ap.).

Dalším novým slovem s komponentem -futurismus je například sinofuturismus. V roce 2016 ho uvedl Lawrence Lek v názvu svého videa. Sinofuturismem nazval svoji předpověď kulturně-technologického vývoje v Číně. Komponent sino- v první části slova odkazuje k Číně (podobně například funguje název vědního oboru sinologie, které znamená vědu o čínské kultuře a jazyce). Sinofuturismus a přídavné jméno sinofuturistický se od té doby začalo používat i v českém kontextu, a to v souvislosti s vizí, jak by mohl vypadat čínský politický vývoj a s ním spojený rozvoj nových technologií a sledovacích systémů.

Výrazy postfuturismus, neofuturismus, afrofuturismussinofuturismus jsou přesnějším pojmenováním změněného přístupu, ale zároveň odkazují i na předcházející tradici. Díky novému komponentu získává slovo nádech novosti a neobvyklosti, a může tak přitáhnout kýženou pozornost publika.

Čeština v rytmu rapu

V prostředí české rapové subkultury se často kombinuje česká slovní zásoba s anglickou. Rapeři jako například James Cole vkládají do svých textů nepočeštěné přejímky: „Byl bych dávno star, bejt overseas…“ (byl bych dávno hvězda, kdybych byl v zámoří). Podobně s angličtinou zachází i Nik Tendo: „A chybí mi shows a chybí mi moshpit…“ (chybí mi vystoupení a shluk lidí před pódiem). V jiných textech najdeme odlišný přístup k přejímkám. Na Youtube běží v titulcích pod videem rapera Kojo přepis textu jeho skladby: „RK to jsou moji kluci, když jsem na stejdži, pálim oheň z pusy.“ Anglické slovo stage (pódium) se zde skloňuje a češtině se přizpůsobuje i zápis slova. Další rapeři také kombinují oba přístupy, v jednom verši ponechávají anglická slova beze změny, ale v jiném je počešťují. Viktor Sheen v titulcích videa uvádí přepis textu své skladby: „A začínám bejt trochu braindead“ ([brejndet], po mozkové smrti), „ale dám chill“ ([čil], odpočinu si), „tady to savenem“ ([sejvnem], uložíme)“.

Angličtina ale není jediný jazyk, kterým si rapeři vypomáhají, aby docílili dobré flow (plynulosti proudu řeči), nezřídka sáhnou i po slovenštině. Raper Indigo například volí slovenské dvouslabičné ide namísto českého jednoslabičného jde: „Před sebou micide mi karta, (uh, uh) jedu jak Tatra“ ([majk], mikrofon).

Zda se autor rozhodne pro původní výraz, nebo pro jeho počeštěnou podobu, závisí na rytmizaci textu. Ve finále ve freestyle battlu (volném souboji) řekl raper Krouzmen svému soupeři: „Seš jako ten Slovák před tebou, máš jenom blbou flow!“ Nesklonné podstatné jméno flow pocházející z angličtiny dobře funguje v rámci daného verše. O svém soupeři dále Krouzmen říká: „Von jen tak chodí po stagi a něco pissí, máš rýmy krysí!“ Zde již raper podstatné jméno stage skloňuje a časuje také sloveso piss (z angl. močit). Sloveso piss získalo příponu -it možná podle sloves dissit (z angl. dis či diss – někoho kritizovat či nerespektovat) a flexit (předvádět se, chlubit se). Už dříve se v refrénu rapera Oriona objevuje verš: „Ach jo, už není koho dissit, jsou tu jenom samí skvělí MC’s, tak jdu na hajzl asi pissit…“ Počeštěné sloveso se ale objevuje i s příponou -ovat (dissovat). Yzomandias ve své skladbě Lil Boys in da Hood rapuje: „Můj rap váží tunu a tuhne krev, když otevřu hubu, nedissuj mě, měj trochu rozumu.“

Čeští rapeři účelně pracují s cizojazyčnou slovní zásobou a v případě potřeby ji podřizují českému jazykovému systému. Vzniká tak množství nových slov, z nichž některá postupně pronikají z rapové subkultury i do obecné češtiny.